12 çüýşe topary dik gap

Gysga düşündiriş:

12L bökdençsiz polat silindrler, OD152 / 159mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Topar wertikal gaplar (Topar wertikal gaz gaplary diýlip hem atlandyrylýar) köpçülikleýin gaz silindrlerini birleşdirmek üçin ulanylýan demir gurluşdyr.Ykjam gurluş, ýerlikli dizaýn, ýeňil agram we güýçli dartyş güýji talap edýär.Esasan dikligine we keseligine köp silindrli topar gaz silindrini ýygnamak öýjügine bölünýär, kolleksiýa öýjük paneli arkaly her dürli gaz merkezi üpjün edip bilýär.Enjam, gaz üpjünçiligini we uly göwrümli ulanyjylary we ulanyjylar üçin amatlydyr, şonuň üçin forkliftleri ýüklemäge, kranlary götermäge we ulag serişdesini daşamaga, şeýle hem iş ýerini islendik wagt herekete getirip biler.Gaz ýygnaýan öýjükdäki kislorod, azot we argon gazynyň iş basyşy 15Mpa.Gaz silindrini ýygnaýan öýjük, adatça, ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda ýokary basyşly zarýadlara zarýad berilip bilner, şeýle hem dekompressiýa enjamy we pes basyşly çykyş arkaly ýokary basyş çykyşyna zarýad berilip bilner.Enjamlary ulanmak amatly, ygtybarly we ygtybarly we ýokary iş netijeliligine eýe.Bu önüm kislorod, azot, wodorod, howa, inert gaz silindrini ýygnaýjy enjamlara degişlidir, ulanyjynyň isleglerine görä, ýörite spesifikasiýalary dizaýn etmek we öndürmek üçin 12 çüýşe topary, 15 çüýşe topary, 16 çüýşe topary, 20 çüýşe topary we beýleki aýratynlyklar bar. silindr ýygnaýjy enjam.
Gaz silindr toplumy esasan bölünýär: kislorod toplumy, azot toplumy, argon toplumy, wodorod toplumy, kömürturşy gazy, asetilen toplumy, geliý toplumy, propan toplumy, tebigy gaz toplumy.

 

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 


  • Öňki:
  • Indiki: