Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

1998-nji ýylda esaslandyrylan “Linyi ongongan silindr kärhanasy” (Linyi şäheriniň Hedong etrabynda öňki “ongongan metal kebşirleýiş we kesiji gaz fabrigi”) Şandong ongongan Heli silindr kärhanasy tarapyndan maýa goýlan we gurlan golçur kärhanasydyr we iň güýçli hünärmen. Hytaýda gaz silindr öndürýän kärhana.Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 28,5 million ýuana, esasy serişdeleri 80 million ýuandan, dürli silindrleriň ýyllyk önümçiligi 5 milliondan gowrak.Arassalanan çykdajylara gözegçilik etmek, hiliň berk dolandyrylmagy we Linýidäki logistika we transport artykmaçlyklaryna bil baglamak arkaly önümler Hytaýyň ähli welaýatlarynda gowy satylýar we köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.

Kompaniýa, Şandong welaýatynyň Linýi şäheri, Hedong etraby, Sýangong şäherçesi, Dongzhutuan senagat parkynda ýerleşýär, meýdany 40,000 inedördül metrden gowrak we 18,000 inedördül metr binany öz içine alýar.300-den gowrak işgäri, 200-e golaý gaz silindr öndürijisi we 20-den gowrak inersener we tehnik bar we fiziki we himiki synag, päsgelçiliksiz synag, material derňewi, mehaniki emläk barlagy we synag ýaly hünär tehnologiýalaryna eýe.Employeeshli işgärler teoretiki we amaly endikler bilen yzygiderli taýýarlananoklar.

1b9959c92

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

Innowasiýa kärhanany ösdürmegiň hemişe gök öwüsýän agajydyr we kärhananyň ösüşiniň kalbydyr.Zawodymyz göwrümli işlemek we strategiýany durmuşa geçirmek bilen önümiň innowasiýalaryna uly ähmiýet berýär.Soňky ýyllarda ylym we tehnologiýa nazaryýetiniň ýolbaşçylygynda ylmy we tehnologiki ösüş ýoluna girmegi, ylym we tehnologiýa arkaly kärhanalary ösdürmegiň strategiýasyny işjeň ösdürmegi we ylym we tehnologiýa maýa goýumlaryny artdyrmagy talap edýäris.Tehniki merkez, ajaýyp silindr synag merkezi, ylmy gözleg topary, maglumat bölümi, dizaýn merkezi we beýleki bölümler guruldy.Üstesine, güýçli tehniki ösüş toparymyz bar.Zawodymyz elmydama tehnologiýany ornaşdyrmak bilen garaşsyz innowasiýalary birleşdirmek ýörelgesine eýerdi we önümiň hilini üpjün etmekde we müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmekde güýçli goldaw berýän rol oýnamagy we tehnologiki innowasiýalary yzygiderli amala aşyrdy.Zawodymyz okuwy hasam güýçlendirer, ösdürer we täzelär, döwür bilen aýakdaş hereket eder we ösüşi çaltlaşdyrar we önümiň hilinde gowy iş etmegi dowam etdirer we jemgyýet üçin has gowy önümleri we has gowy hyzmatlary üpjün etmek üçin innowasiýa strategiýasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirer. ulanyjylar we sarp edijiler üçin.

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

Innowasiýa kärhanany ösdürmegiň hemişe gök öwüsýän agajydyr we kärhananyň ösüşiniň kalbydyr.Zawodymyz göwrümli işlemek we strategiýany durmuşa geçirmek bilen önümiň innowasiýalaryna uly ähmiýet berýär.Soňky ýyllarda ylym we tehnologiýa nazaryýetiniň ýolbaşçylygynda ylmy we tehnologiki ösüş ýoluna girmegi, ylym we tehnologiýa arkaly kärhanalary ösdürmegiň strategiýasyny işjeň ösdürmegi we ylym we tehnologiýa maýa goýumlaryny artdyrmagy talap edýäris.Tehniki merkez, ajaýyp silindr synag merkezi, ylmy gözleg topary, maglumat bölümi, dizaýn merkezi we beýleki bölümler guruldy.Üstesine, güýçli tehniki ösüş toparymyz bar.Zawodymyz elmydama tehnologiýany ornaşdyrmak bilen garaşsyz innowasiýalary birleşdirmek ýörelgesine eýerdi we önümiň hilini üpjün etmekde we müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmekde güýçli goldaw berýän rol oýnamagy we tehnologiki innowasiýalary yzygiderli amala aşyrdy.Zawodymyz okuwy hasam güýçlendirer, ösdürer we täzelär, döwür bilen aýakdaş hereket eder we ösüşi çaltlaşdyrar we önümiň hilinde gowy iş etmegi dowam etdirer we jemgyýet üçin has gowy önümleri we has gowy hyzmatlary üpjün etmek üçin innowasiýa strategiýasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirer. ulanyjylar we sarp edijiler üçin.

KOMPANI .A KERTIFIKATY

Kompaniýa hil gözegçilik, gözegçilik we karantin Baş müdirligi tarapyndan çykarylan polat silindrleri we eksport silindrlerini öndürmek kärine eýe.Thehli önümler GB / T5099.3, ISO9809-3 hil şahadatnamasyndan geçdi we TPED berk şahadatnamasynyň üsti bilen kompaniýa fiziki we dürli önümçilik polat silindr önümçilik liniýalaryny, dürli görnüşli önümçilik enjamlaryny öndürdi. himiki derňew, gözden geçirmek, ýüze çykarmak we enjamyň dürli synaglary, gural doly

Şereket sertifikaty (1)
7858bca4
0f40888d
Şereket sertifikaty (4)

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

1998-nji ýylda esaslandyryldy
㎡ +
Bir meýdany gurşap alýar
+
Bar bolan işgärler
+
Gaz silindrini öndürýän işgärler
+
In Engineeringener tehnigi

Dürli önümler

Kompaniýa her dürli bökdençsiz polat silindrleri öndürýär we dürli görnüşli 10-50 litr silindrleri kadalaşdyrýar.Görnüşleri: kislorod, azot, argon, geliý, wodorod, neon, kripton, howa we gysylan gaz silindrleri, kömürturşy gazy we azot oksidi, we gerniýa, kömürturşy gazy, azot oksidi, kükürt heksaflorid, wodorod ýaly ýokary basyşly gaz silindrleri hlorid, etan, etilen, triflorometan we heksafluoroetan;Garyşyk gaz, ammiak gazy, hlor gazy, kükürt dioksidi we ş.m. ýaly pes basyşly gaz silindrleri ;;Lukmançylyk, awiasiýa, ylym we tehnologiýa, elektronika, elektrik energiýasy, nebit, himiýa senagaty, magdançylyk, demir we polat, gara metallary eritmek, termiki in engineeringenerçilik, biohimiýa, daşky gurşaw gözegçiligi, lukmançylyk gözlegleri we diagnoz, miwelerde giňden ulanylyp bilner ýetişmegi, azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki möhüm ugurlar!

dürli önümler