Polat tutawaç

Gysga düşündiriş:

bu gapak, klapan gorap biler, gazlar doldurylanda aýyrmagyň zerurlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Näme üçin gaz silindrleriniň gapaklary bar?
Pressureokary basyşly gaz çüýşesi we ýokary basyşly gaz uçary sebäpli silindr klapanlarynyň netijeleriniň çüýşeleri ýa-da döwülmegi, onuň reaksiýasy silindrleri ters tarapa süýşürýär we enjam enjamlaryny, binalary zaýalap biler we hatda ýitgi çekip biler, gaz çüýşesiniň ýokary tizlikli uçary silindrleriň içindäki gazyň tebigaty bilen kesgitlener we has agyr ikinji derejeli hadysalary getirer (ýangyn, partlama, zäherlenme we ş.m.).Çüýşe ýanýan gaz bilen doldurylan bolsa, ýokary tizlikli sanjymyň ýa-da beýleki ýangyn çeşmeleriniň güýçli sürtülmesi netijesinde emele gelen statiki elektrik ýangynyň partlamasyna sebäp bolup biler.
Beýleki tarapdan: daşarda açylan silindrler klapan, işlemek, saklamak işinde tozan ýa-da ýagly maddalara çozmak aňsat, şeýlelik bilen howp döredýär.Şapka geýmek tozan ýa-da ýag hapalanmagynyň we çozmagynyň öňüni alyp biler.
Şonuň üçin gapaklar silindrler üçin gaty möhümdir.

 

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 


  • Öňki:
  • Indiki: