Çigildem silindr gapagy

Gysga düşündiriş:

bu gapak klapan gorap biler we käbir müşderiler bu t-i makul bilýärlerype.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GYSGAÇA GAZ CYLINDERLERI
Gysylan gaz silindrleri çynlakaý howp döredip biler.Mazmuny himiýa hödürläp biler-
ical howplar (çişip bolýan, zäherli, poslaýjy) we silindrler fiziki howp döredip biler.
Ulag
Gysylan gaz silindrleri daşalanda klapan gorag gapaklary bolmaly.
Compression Daşaýarka tassyklanan awtoulag sürüjisinde dik ýagdaýda gysylan gaz silindrlerini dik saklaň.
Yl Silindrler hiç wagt keselhanada keseligine saklanmaly däldir.H andling
Light lightagtylyk fakellerine diňe tassyklanan uçgun tutaşdyryjylary ulanyň.
Ifa silindrde syzýar we derrew düzedip bolmaýar, mümkin boldugyça silindri binanyň daşyndaky howpsuz ýere geçiriň we ýangyn bölümi bilen habarlaşyň.
Kislorod we ýangyjy gaz sazlaýjylaryny dogry iş tertibinde we ulanylanda asetilen klapanyň üstünde saklaň.
Saklamak
Gysylan gaz silindrleri saklananda, klapan gorag gapaklary bolmaly.
Sil Silindr klapanlaryny ýapyň we iş doly bolanda we silindrler boş ýa-da göçürilende klapan proýeksiýa gapaklaryny çalşyň.Silindrleri howpsuz aralykda saklaň ýa-da kebşirlemekden ýa-da kesmekden goraň.
Elektrik toguna ýüz tutup biljek silindrleri goýmaň.
Yl Silindrleri ammarlara, garakçy gutulara we ofis / ammar tirkeglerine goşmak bilen çäkli ýerlerde saklamaly däl.
Ong Şlanglary we sazlaýjylary howasyz ýa-da ýapyk gaplarda ýa-da ýerlerde saklamaň.
● ŞERTLER: Bölekleýin çişirilen ýa-da boş silindrleri goýmaň.
Olary elmydama saýtdan aýyryň.
Derrew ulanmak üçin köpugurly birikdirilmedik bolsa, kislorody we ýangyjy gaz silindrlerini 20 fektli ýa-da 5 metr beýiklikdäki 30 minutlyk ýangyn barýerine bölüň.
Topar ara alyp maslahatlaşmagyň mowzuklary.
Gaz silindrleriňiz nähili saklanýar?Keş çalşygy gutarandan soň dogry üpjün edilýärmi?
Facilities Desgalaryňyzyň töwereginde boş ýa-da gerekmejek silindrler barmy?Zyňylmagyň dogry usullaryny kesgitlemek üçin EHSEM ýa-da gysylan gaz satyjysy bilen habarlaşyň.
Iş ýeriňizdäki silindrler bilen nädip şikeslenip biljekdigiňizi we munuň öňüni alyp boljakdygyny ara alyp maslahatlaşyň.

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 


  • Öňki:
  • Indiki: