16 çüýşe topary dik gap

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dik silindrleri ýüklemek, düşürmek, saklamak we daşamak üçin ygtybarly iş düzgünleri
Dik silindrleri ýüklemegiň, düşürmegiň, saklamagyň we daşamagyň howpsuzlygyny üpjün etmek we turbageçirijileriň we silindr klapanlarynyň syzmagy sebäpli gaz ýanmagy sebäpli ýüze çykan ýangyn we partlama hadysalarynyň öňüni almak üçin aşakdaky howpsuzlyk düzgünleri düzülýär:
1. Wodorod konteýnerini ýüklemezden ozal, ýükleýän işgärler silindrlerdäki ähli silindr klapanlaryny birin-birin ýapmaly we ähli silindr klapanlarynyň ýapylmagyny üpjün etmeli.Betbagtçylyklaryň öňüni almak üçin silindrleriň klapanyny haýal ýapyň.
2. twoüklemek we düşürmek amalyny iki adamdan az bolmaly däl, bir adam elektrik enjamlaryny işletmeli, beýlekisi çarçuwany götermeli.Göterilende, uçgunlaryň we çaknyşyk sebäpli gaplaýyş gutujy enjamlarynyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin göteriji çarçuwa we gaplaýyş gutusy bilen çaknyşmak düýbünden gadagan edilýär.
3. Konteýner daşalanda, konteýner we wagony berkitmek üçin berkidilen ýüp ulanylýar we ulag süreniňizde konteýneriň gapdal süýşmeginiň öňüni almak üçin arabanyň aşagy rezin ýassyk bilen örtülýär.
4. Yssy howa uzak aralyga daşalýar, suwuň sowadylmagy üçin şertler bar bolsa, gün şöhlesiniň öňüni almak üçin silindrleri ýapmak üçin daşalmaly we barlamak üçin ýolda durmaly.
5. Barjak ýerinde silindrleri ýüklemek we düşürmek şu düzgünleriň 2-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.Müşderilere amatly bolar ýaly, konteýner düşürilenden soň, ähli silindr klapanlaryny açyň ýa-da müşderilere düşündiriň.Çüýşe klapan açylanda ilki bilen açylmaly, turbageçirijini we boguny barlamaly we çüýşe klapany doly açylýança birin-birin açmaly.Çüýşe klapanyň işleýşi haýal bolmaly.
6. Müşderiden gaýtarylan silindrler (boş we doly) talaplara laýyklykda işlemeli.Silindr kompaniýa tarapyndan düşürilende, alýan we alýan işçi ýerinde barlamaly we tassyklamaly.
7. Uzak aralyga daşamak üçin wodorod konteýnerini göterýän işçi degişli hil şahadatnamalaryna eýe bolmaly we ulaglaryň we harytlaryň gyssagly kömek çäreleri bilen tanyş bolmaly.Adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda öz wagtynda işlemeli we ýerdäki ýagdaýa görä duýduryş bermeli.

 

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 


  • Öňki:
  • Indiki: