Polat gapak

Gysga düşündiriş:

Buher dürli adaty gapakdyrbökdençsizpolat gaz silindrleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Näme üçin gaz silindrleriniň gapaklary bar?
Dürli gazlar bilen doldurylan silindr, gazyň girişine we çykmagyna gözegçilik etmek üçin agzynda gapagy bar.Şapka, silindr klapanyň enjamlar tarapyndan zaýalanmazlygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin silindr klapanynda geýilýär.Bu silindriň möhüm garniturasy we adamlar oňa howpsuzlyk gapagy diýýärler.
Silindrli klapan esasan mis garyndysyndan ýasalýar, käbir polat ýasalsa-da, näzik, ýöne gurluşy sebäpli kiçijik silindrlere garanyňda, silindrde päsgelçilik bilen silindr klapan birleşmesi dogry burç emele getirýär, bu ejizdir mehaniki zeperiň ýa-da daşary ýurtlaryň täsirine iň ejiz çüýşäniň nokady we çüýşäniň ulalmagy.Işlemek, saklamak we ulanmak prosesinde biperwaý zeper ýetmegi sebäpli silindr ýykylsa, ýykylsa, togalansa ýa-da beýleki gaty zatlar bilen urulsa, silindr klapanynyň we bökdençligiň doly döwülendigi görünýär.

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 


  • Öňki:
  • Indiki: